Częstochowa, dnia 21 listopada 2020 r. Informujemy że 21 grudnia 2020 r., w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 , zmieniającej m.in. ustawę z dnia 16 lipca 204 r. Prawo telekomunikacyjne, zmianie ulegną niektóre postanowienia Państwa umowy oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe ani na parametry świadczonych usług, a jedynie wdrożą nowe przepisy prawa. Nowelizacja będzie miała dla Państwa pozytywny skutek gdyż zwiększy zakres przysługujących Państwu uprawnień: 1. Abonenci którzy są Konsumentami, będą mogli złożyć Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy również z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Operatora. 2. Abonent zachowa prawo do przeniesienia numeru telefonu, do istniejącej sieci innego operatora także po rozwiązaniu Umowy, przez okres 1 miesiąca. 3. Otrzymacie Państwo prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku zmiany jej dostawcy, chyba że nie będzie to technicznie wykonalne. 4. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony ulegnie automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, będzie przysługiwać Państwu prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 5. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy na czas nieokreślony, Operator poinformuje Państwa o automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Następnie Operator co najmniej jeden raz w roku będzie informował o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w terminie do dnia wejścia w życie zmian, czyli do 21 grudnia 2020 r. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy przed upływem Okresu promocyjnego na który została zawarta, będziemy uprawnieni do dochodzenia zwrotu udzielonej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
facebook
panel klienta

Częstochowa, dnia 21 listopada 2020 r.

 

Informujemy że 21 grudnia 2020 r., w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 , zmieniającej m.in. ustawę z dnia 16 lipca 204 r. Prawo telekomunikacyjne, zmianie ulegną niektóre postanowienia Państwa umowy oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na warunki cenowe ani na parametry świadczonych usług, a jedynie wdrożą nowe przepisy prawa. Nowelizacja będzie miała dla Państwa pozytywny skutek  gdyż zwiększy zakres przysługujących Państwu uprawnień:

1. Abonenci którzy są Konsumentami, będą mogli złożyć Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy również z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Operatora.

2. Abonent zachowa prawo do przeniesienia numeru telefonu, do istniejącej sieci innego operatora także po rozwiązaniu Umowy, przez okres 1 miesiąca.

3. Otrzymacie Państwo prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku zmiany jej dostawcy, chyba że nie będzie to technicznie wykonalne.

4. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony ulegnie automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, będzie przysługiwać Państwu prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy na czas nieokreślony, Operator poinformuje Państwa o automatycznym przedłużeniu, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Następnie Operator co najmniej jeden raz w roku będzie informował o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w terminie do dnia wejścia w życie zmian, czyli do 21 grudnia 2020 r. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy przed upływem Okresu promocyjnego na który została zawarta, będziemy uprawnieni do dochodzenia zwrotu udzielonej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.